Warning: Creating default object from empty value in /home/abramova/domains/woskiwizaz.pl/public_html/wp-content/themes/elegance/page-fullwidth.php on line 25
REGULAMIN KONKURSU NAGRADZAMY WIDZĘ O DEPILACJI | Wosk i Wizaż

REGULAMIN KONKURSU NAGRADZAMY WIDZĘ O DEPILACJI

REGULAMIN KONKURSU

„Nagradzamy wiedzę o depilacji”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Nagradzamy wiedzę o depilacji” , zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe umieszczone na tablicy fanpage na Facebook’u, w poście dotyczącym Konkursu „Nagradzamy wiedzę o depilacji”. Konkurs odbywa się w profilu Wosk i Wizaż w serwisie Facebook.com, https://www.facebook.com/woskiwizaz
§ 2
Organizatorem Konkursu jest Wosk i Wizaż Natalia Bończyk z siedzibą w Łodzi ul. Kilińskiego 30, 90-252 („Organizator Konkursu”)
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/woskiwizaz serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Wosk i Wizaż w serwisie Facebook.com do dnia 06.02.2013.
§ 4
Konkurs trwa od 27.01.2013 do 06.02.2013 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Wosk i Wizaż na Facebooku i prześlą odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane w profilu woskiwizaz na Facebook’u, oraz swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska na adres info@woskiwizaz.pl .
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa właściciel Salonu Wosk i Wizaż: Natalia Bończyk
2. Przebieg konkursu:
27.01.2013 – 6.02.2013 – przesyłanie odpowiedzi na adres e-mail: info@woskiwizaz.pl
7.02.2013 – publikacja prawidłowych odpowiedzi oraz imion i nazwisk laureatów na fanpage’u woskiwizaz, na Facebook’u.
§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a. mieć status fana profilu Wosk i Wizaż na Facebooku
b. zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.woskiwizaz.pl
c. przesłać odpowiedzi na pytania konkursowe oraz swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska na adres info@woskiwizaz.pl
3. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 04.02.2013 r.
6. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników w mailu) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu woskiwizaz przez Organizatora.

IV. NAGRODY
§ 10
1. Konkurs wyłoni 4 laureatów.
2. Jako nagrodę w konkursie przewidziano do wyboru depilację woskiem wybranej okolicy (pach, łydek, bikini, tradycyjne) lub makijaż profesjonalny (dzienny lub wieczorowy), do wykorzystania od momentu ogłoszenia wyników do 31.04.2013 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.woskiwizaz.pl oraz http://www.facebook.com/woskiwizaz przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu woskiwizaz w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej www.woskiwizaz.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.woskiwzaz.pl
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

NEWSLETTER

Zapisz się a dostaniesz 5% rabatu! Wpisz email, potwierdź rejestrację w otrzymanym mailu.


POLUB NAS!

KONTAKT

WOSK I WIZAŻ
ul. Jana Kilińskiego 30
Łódź, 90-252
881-725-111
www.woskiwizaz.pl
info@woskiwizaz.pl